Bạn chỉ cần đăng ký tham gia tại: https://affiliate.viettelidc.com.vn/ chọn phần Đăng ký, điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký, sau đó vào email đã đăng ký xác nhận thông tin và đăng nhập lại vào hệ thống. Tại đây, bạn cần hoàn thiện các thông tin khác theo hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Từ đây bạn đã hoàn thành tham gia vào hệ thống Affiliate của Viettel IDC.